Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze sirény HomeSiren

 

Bedo HomeSiren
Bedo HomeSiren

HomeSiren je bezdrátová siréna určená pro použití v interiéru s intenzitou akustické signalizace až 105 dB. Její instalace je rychlá a snadná, disponuje LED signalizací (díky konektoru navíc umožňuje připojení externí LED signalizace) a nabízí až pětiletou výdrž baterie.

Siréna HomeSiren je součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax a ke komunikaci s Hubem slouží zabezpečený protokol Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 2 000 metrů.

Nastavení sirény probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

!!! Tato siréna funguje pouze s BEDO Ajax Hubem. Připojení k modulům pro integraci do bezpečnostních systémů výrobců třetích stran (ocBridge/uartBridge) není možné. !!!

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je rovněž možné.

Koupit sirénu HomeSiren:

Funkční prvky

BEDO HomeSiren - funkční prvky
BEDO HomeSiren – funkční prvky
 1. Světelný indikátor
 2. Bzučák sirény s látkovým krytem
 3. Patice pro nasazení na držák SmartBracket (perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení sirény z povrchu)
 4. QR kód
 5. Sabotážní kontakt
 6. Konektor pro připojení externí světelné signalizace
 7. Hlavní vypínač

Princip fungování sirény HomeSiren

Siréna značně zvyšuje efektivitu bezpečnostního systému, jelikož jde o nejnápadnější odezvu na neoprávněné vniknutí do místnosti. Samotné spuštění poplašného signálu s velkou pravděpodobností narušitele odradí.

Zařízení je vybaveno hlasitým bzučákem, díky kterému lze poplašný signál slyšet i na velkou vzdálenost. Pokud bude siréna správně nainstalována, je případná demontáž nebo deaktivace spuštěné sirény téměř nemožná – konstrukce je robustní, zařízení je vybaveno autonomním zdrojem napájení a funkce hlavního vypínače je blokovaná, pokud se bezpečnostní systém nachází v režimu ochrany.

Připojení sirény k Hubu

Bezdrátová siréna HomeSiren je určena výhradně k použití s bezpečnostním systémem BEDO Ajax. K jednomu BEDO Ajax Hubu lze připojit až 10 sirén. 

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce. !!!

Jak připojit sirénu k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
Připojení HomeSiren k Hubu
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení.
Připojení sirény HomeSiren k Hubu 2

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k siréně, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu). 

Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu. 

Pokud již siréna HomeSiren byla připojena k jinému Hubu, vypněte ji a opakujte standardní proces připojení zařízení do sítě.

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, siréna se po 6 vteřinách vypne. Poté bude možné pokus o připojení opakovat. Pro opakování připojení není nutné zařízení vypínat.

Siréna připojená k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojené sirény se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Stavové obrazovky

Zařízení → HomeSiren

HomeSiren v mobilní aplikaci BEDO Ajax
Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená zařízením. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a sirénou
Připojení Stav připojení mezi Hubem a sirénou
Stav
baterie
Zbývající kapacita baterie zařízení
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu sirény a případně spustí režim sabotáže
Hlasitost
alarmu
Hlasitost akustické signalizace v případě poplachu
Doba
trvání
poplachu
Délka akustické signalizace v případě poplachu
Bliknutí při aktivování Po zapnutí tohoto nastavení LED indikátor sirény každé 3 vteřiny blikne, pokud je bezpečnostní systém v aktivním stavu
Pípnutí při aktivování/deaktivování Po zapnutí tohoto nastavení siréna upozorní na každou aktivaci/deaktivaci režimu ochrany bezpečnostního systému LED signalizací a krátkým zvukovým tónem
Pípnutí při prodlevě Po zapnutí tohoto nastavení vydá siréna při každé prodlevě akustický signál
Firmware Verze firmwaru bezdrátové sirény
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení bezdrátové sirény

Zařízení → HomeSiren → ⚙️

HomeSiren v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Hlasitost
alarmu
Úroveň hlasitosti poplachu: velmi hlasitý, hlasitý, tichý
Doba trvání poplachu Toto nastavení určuje délku trvání akustické signalizace v případě aktivace poplachu (3 až 180 vteřin při každé aktivaci)
Bliknutí při aktivování Po zapnutí tohoto nastavení LED indikátor sirény každé 3 vteřiny blikne, pokud je bezpečnostní systém v aktivním stavu
Pípnutí při aktivování/deaktivování Po zapnutí tohoto nastavení siréna upozorní na každou aktivaci/deaktivaci režimu ochrany bezpečnostního systému LED signalizací a krátkým zvukovým tónem
Pípnutí při prodlevě Po zapnutí tohoto nastavení vydá siréna při každé prodlevě akustický signál (k dispozici od firmwaru verze 3.50)
Test hlasitosti Spustí test hlasitosti sirény
Test úrovně signálu Přepne zařízení do režimu testu úrovně signálu
Test
kolísání
signálu
Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze bezdrátové sirény
Ukončit
párování
zařízení
Odpojí sirénu od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Indikace stavů

Událost Indikace
Poplach Spuštění akustické signalizace (délka trvání se odvíjí podle nastavení) a vypnutí veškeré světelné signalizace
Zapnutí zařízení LED indikátor blikne jednou
Vypnutí zařízení LED indikátor se na 1 vteřinu rozsvítí a poté třikrát blikne
Nezdařená registrace LED indikátor se rozsvítí a zhasne, poté se siréna vypne
Bezpečnostní systém je aktivován
(pokud byla indikace zapnuta v aplikaci)
LED indikátor jednou blikne a siréna vydá krátký akustický signál
Bezpečnosti systém je deaktivován (pokud byla aktivace zapnuta v aplikaci) LED indikátor dvakrát blikne a siréna vydá dva krátké akustické signály
Siréna je aktivována (pokud byla indikace zapnuta v aplikaci) LED indikátor se každé 3 vteřiny krátce rozsvítí
Nízká kapacita baterie LED indikátor se bude pozvolna rozsvěcet a zhasínat (jakmile systém bude v aktivním nebo neaktivním režimu a příslušná indikace byla zapnuta v aplikaci), dojde k aktivaci režimu sabotáže nebo spuštění poplachu

Testování výkonu

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.
Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test hlasitosti
 • Test úrovně signálu
 • Test kolísání signálu

Instalace sirény

Umístění sirény HomeSiren musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos zvuku, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Doporučená výška instalace je 2,5 metru a výše. Toto opatření ztíží případným narušitelům sabotování sirény.  

Jak sirénu nainstalovat

Než začnete s instalací sirény, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce.

 • Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket na povrch. Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.
Instalace HomeSiren
Upevnění SmartBracket
 • Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení sirény. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může siréna spadnout a poškodit se.
 • Nasaďte sirénu na panel SmartBracket a otočte jí ve směru hodinových ručiček. Při instalaci dojde k sepnutí sabotážního kontaktu. LED indikátor sirény se rozbliká.
  Pokud se světelný indikátor sirény po nasazení na držák SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je siréna pevně zasazená do panelu.

Při každém pokusu o demontáž sirény obdržíte upozornění.

Následující místa jsou pro instalaci sirény nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku)
 • místa, ve kterých by došlo k tlumení akustického signálu (uvnitř nábytku, za hrubými závěsy atd.)
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí

Externí LED signalizace připojená k siréně HomeSiren přesně kopíruje signalizaci samotné sirény.

Pro připojení externí světelné signalizace slouží zdířka na zadní straně krytu sirény. Při připojování dbejte na správnou polaritu konektoru. 

Černý terminálový vodič odpovídá kladnému kontaktu – „+“. 

Napájení externí signalizace: 3 V, 10 mA.

 

Údržba sirény a výměna baterií

Provozuschopnost sirény na pravidelné bázi kontrolujte.

Čistěte kryt sirény od prachu, pavučin a dalších případných nečistot. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení. 

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla. 

Baterie vložené do sirény již z výroby zaručují až 5 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 1 minutu) nebo minimálně 6 hodin provozu bzučáku. Pokud dojde k vybití baterií, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. LED indikátor na siréně se bude v aktivním režimu bezpečnostního systému pozvolna rozsvěcet a zhasínat. 

 

Technické údaje

Způsob signalizace Akustická a světelná (LED)
Intenzita signalizace 81–105 dB ve vzdálenosti 1 m (nastavitelná)
Frekvence bzučáku 3,4 ± 0,5 kHz
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 25 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Napájení 2× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie až 5 let
Konektor pro připojení
externí světelné signalizace
Ano (napájení 3 V, 10 mA)
Stupeň krytí IP50
Provozní teplota -10 °С až + 40 °С
Provozní vlhkost až 75 %
Rozměry 75 × 76 × 27 mm
Hmotnost 97 g

Součásti balení

 1. Siréna HomeSiren
 2. Baterie CR123A (již vložené) – 2 ks
 3. Instalační sada
 4. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na vložené baterie z výroby.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz

Affiliate program